Maxx

รางวัลและความภาคภูมิใจปี รางวัลที่ได้รับ
2010  รางวัลNSSW AWARD 2007 รางวัลดีเด่นในการสร้างความพึงพอใจลูกค้าในภูมิภาคประจำปี 2553
 บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด สาขาวงแหวนกาญจนา
2009 รางวัลผู้จำหน่ายที่มีผลการขายดีเยี่ยมอันดับที่1 กลุ่ม A บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด 
2009 ใบประกาศเกียรติคุณ บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด สาขาพระราม2  ที่บรรลุความสำเร็จในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านการขาย ประจำไตรมาศที่3/2009
2009 ใบประกาศเกียรติคุณ บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด สาขาวงแหวนกาญจนา ที่บรรลุความสำเร็จใน
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านการขาย ประจำไตรมาศที่4/2009
2009  ใบประกาศเกียรติคุณ บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด สาขาพระราม2  ที่บรรลุความสำเร็จในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านการขาย ประจำไตรมาศที่4/2009
2009  ใบประกาศเกียรติคุณ บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด สำนักงานใหญ่  ที่บรรลุความสำเร็จในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านการขาย ประจำไตรมาศที่4/2009
2008-2009 รางวัล TOP NISSAN LEASING
2007  รางวัล NSSW AWARD 2007 รางวัลดีเด่นในการสร้างความพึงพอใจลูกค้าในภูมิภาคประจำปี 2550
 บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด